Call Me Today +44 75 2328 4208

بعضی ها وقتی در رابطه دچار مشکل می شوند یا سعی می کنند آن را حل کنند یا در نهایت جدا میشوند. اما گروهی دیگر با اینکه می بینند نمیتوانند راهی برای حل مشکلاتشان پیدا کنند، نه متأسفانه به کسی مراجعه می کنند که راه حل مناسبی به آنها نشان دهد و نه از هم جدا می شوند. یا وقتی به مرز جدایی می رسند، آنقدر به هم آسیب زده اند که با تنفر از هم جدا میشوند. در برنامه ای که می بینید در مورد خشونت خانوادگی صحبت می شود.