Call Me Today +44 75 2328 4208
در برنامه پیش از خشونت بین زوجها گفتم. خشونت بین دو نفری که با هم رابطه عاطفی داشتند و یا دارند . انواعش را توضیح دادم و از چرخه باطل خشونت که چندین مرحله دارد گفتم. در این برنامه سعی می‌کنم بیشتر به این موضوع بپردازم. بخش هفتم برنامه دریچه توضیحی است درباره علل بروز خشونت در رابطه عاطفی افراد.