Call Me Today +44 75 2328 4208
تا حالا شده از چیزی بیدلیل بترسین؟ تو دور و بریا تون کسی رو می شناسین که از چیزی بترسه که واسه شما باورکردنی نباشه؟ یا وسواس شدید داشته باشه؟ چندین بار قبل از تر ک خونه در باز و بسته کنه؟ ده بار دستاش رو بشوره؟ چندین بار قبل از وارد شدن به جایی ورد بخونه؟ اگه با چنین کسی زندگی می کنین چطور باهاش کنار میاین؟ فکر مي کنین دلیل این ترس ها و یا وسواس ها چیه؟ هجدهمین برنامه دریچه در مورد ریشه ترس ها و وسواس هاست.