Call Me Today +44 75 2328 4208
موضوع آخرین قسمت از مجموعه برنامه‌های دریچه، رابطه است. مي خوام از رابطه و تاثیراتی که روی سلامت روحی ما می ذاره برای شما صحبت کنم. ازتون می خوام کمی به روابطتون فکر کنین؟ ببینين چقدر از مشکلاتتون به روابطتون برمی گرده؟ برنامه بیستم دریچه را ببینید.