Call Me Today +44 75 2328 4208

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ شهرزاد پورعبدالله مهمان برنامه سمت نوی شبکه من و تو بود و در مورد کودک آزاری و مرزش با تنبیه در تربیت کودکان صحبت کرد.